Zwroty i reklamacje

搂1 Prawo odst膮pienia od umowy.

1. Konsumentowi i Klientowi-Konsumentowi przys艂uguje prawo do odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 bez podania przyczyny i bez ponoszenia koszt贸w.
2. Wyj膮tki od odst膮pienia od umowy zosta艂y wskazane w dalszej cz臋艣ci Regulaminu, tj. Wyj膮tki od odst膮pienia od umowy.
3. Termin na odst膮pienie od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 wynosi 14 dni od momentu obj臋cia przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta w posiadanie Towaru.
4. Do zachowania terminu na odst膮pienie od umowy wystarczy wys艂anie do Sprzedawcy o艣wiadczenia o odst膮pieniu przed jego up艂ywem e-maila na adres panizpuszczy.sklep@gmail.com
5. O艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy nale偶y przes艂a膰 na adres e-mail: panizpuszczy.sklep@gmail.com
6. Konsument lub Klient-Konsument mo偶e skorzysta膰 z wzoru Formularza odst膮pienia od umowy, udost臋pnionego przez Sprzedawc臋 lub wykorzysta膰 za艂膮cznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
7. Konsument lub Klient-Konsument mo偶e tak偶e sporz膮dzi膰 w艂asnor臋cznie pismo o odst膮pieniu od umowy, przy czym za niezb臋dne uwa偶a si臋 co najmniej:
a) dane identyfikacyjne i adresowe Konsumenta,
b) nazw臋 lub symbol zwracanego Towaru,
c) dat臋 otrzymania Towaru przez Konsumenta,
d) numer rachunku bankowego lub inny spos贸b zwrotu koszt贸w Towaru przez Sprzedawc臋.
8. Sprzedawca niezw艂ocznie prze艣le Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi potwierdzenie otrzymania o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy.
9. W przypadku wysy艂ania przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy drog膮 tradycyjn膮 dla zachowania 14-dniowego terminu na odst膮pienie liczy si臋 data nadania korespondencji.
10. W razie odst膮pienia od umowy, umow臋 uwa偶a si臋 za niezawart膮.

搂2 Wyj膮tki od odst膮pienia od umowy.

1. Zgodnie z artyku艂em 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi nie przys艂uguje prawo do odst膮pienia od umowy:
a) o 艣wiadczenie us艂ug, je偶eli przedsi臋biorca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez przedsi臋biorc臋 utraci prawo odst膮pienia od umowy;
b) w kt贸rej cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅 na rynku finansowym, nad kt贸rymi przedsi臋biorca nie sprawuje kontroli, i kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy;
c) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia;
e) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;
f) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami;
g) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 napoje alkoholowe, kt贸rych cena zosta艂a uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeda偶y, a kt贸rych dostarczenie mo偶e nast膮pi膰 dopiero po up艂ywie 30 dni i kt贸rych warto艣膰 zale偶y od waha艅 na rynku, nad kt贸rymi przedsi臋biorca nie ma kontroli;
h) w kt贸rej konsument wyra藕nie 偶膮da艂, aby przedsi臋biorca do niego przyjecha艂 w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je偶eli przedsi臋biorca 艣wiadczy dodatkowo inne us艂ugi ni偶 te, kt贸rych wykonania konsument 偶膮da艂, lub dostarcza rzeczy inne ni偶 cz臋艣ci zamienne niezb臋dne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst膮pienia od umowy przys艂uguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us艂ug lub rzeczy;
i) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dziennik贸w, periodyk贸w lub czasopism, z wyj膮tkiem umowy o prenumerat臋;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o 艣wiadczenie us艂ug w zakresie zakwaterowania, innych ni偶 do cel贸w mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochod贸w, gastronomii, us艂ug zwi膮zanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je偶eli w umowie oznaczono dzie艅 lub okres 艣wiadczenia us艂ugi;
m) o dostarczanie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 konsumenta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi臋biorc臋 o utracie prawa odst膮pienia od umowy.


搂3 Zwrot 艣rodk贸w i odes艂anie Towaru.

1. Sprzedawca zwr贸ci 艣rodki pieni臋偶ne wp艂acone przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta w terminie 14 dni od otrzymania o艣wiadczenia Konsumenta lub Klienta-Konsumenta o odst膮pieniu od umowy, przy u偶yciu tego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Konsument lub Klient-Konsument, chyba, 偶e Konsument lub Klient-Konsument wyrazi zgod臋 na inny spos贸b zwrotu 艣rodk贸w.
2. Sprzedawca mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem 艣rodk贸w pieni臋偶nych otrzymanych od Konsumenta lub Klienta-Konsumenta do momentu otrzymania towaru od Konsumenta lub Klienta-Konsumenta lub dostarczenia przez niego dowodu odes艂ania Towaru.
3. Konsument lub Klient-Konsument powinien zwr贸ci膰 Towar niezw艂ocznie, jednak偶e nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu 14 dni od dnia odst膮pienia od umowy. Zwroty nale偶y kierowa膰 na adres siedziby Sprzedawcy.
4. Konsument lub Klient-Konsument ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci Produktu powsta艂e w wyniku korzystania z niego w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.


搂4 Zwrot koszt贸w dostawy.

1. Konsument lub Klient-Konsument nie ponosi kosztu zwrotu, za wyj膮tkiem zwyk艂ych koszt贸w zwrotnej wysy艂ki Towaru do Sprzedawcy.
2. Zwyk艂e koszty zwrotu, kt贸re ponosi Konsument lub Klient-Konsument to w szczeg贸lno艣ci koszt opakowania do wysy艂ki i op艂aty za nadanie przesy艂ki do Sprzedawcy.
3. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi koszt dostawy Towaru liczony jako najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia rzeczy dost臋pny w ofercie Sprzedawcy.
4. Sprzedawca nie b臋dzie zobowi膮zany do zwrotu kosztu dostawy Towaru do Konsumenta lub Klienta-Konsumenta w sytuacji, gdy:
a) Sprzedawca dostarczy艂 Towar w formie darmowej dostawy, np. po przekroczeniu ustalonej przez Sprzedawc臋 warto艣ci zam贸wienia lub w ramach innej akcji promocyjnej prowadzonej przez Sprzedawc臋,
b) Konsument lub Klient-Konsument zwraca cz臋艣膰 zam贸wionych Towar贸w, a koszty dostawy nie by艂y liczone od sztuki tylko od ca艂o艣ci zam贸wienia.


搂5 Zasady reklamacji na podstawie r臋kojmi.

1. Konsument lub Klient-Konsument ma prawo do z艂o偶enia reklamacji na podstawie r臋kojmi, w okresie 2 lat od momentu wydania Towaru w zwi膮zku z ujawnion膮 wad膮 fizyczn膮 (niezgodno艣ci膮 z umow膮) lub prawn膮.
2. Konsument lub Klient-Konsument mo偶e z艂o偶y膰 Sprzedawcy 偶膮danie wynikaj膮ce z r臋kojmi w ci膮gu roku od dnia zauwa偶enia wady.
3. Wszelkie reklamacje Kupuj膮cych powinny by膰 wysy艂ane w formie pisemnej lub na adres e-mail Sprzedawcy.
4. Sprzedawca rozpatrzy reklamacj臋 w ci膮gu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysy艂aj膮c odpowied藕 na wskazany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta adres e-mail lub adres korespondencyjny.
5. Reklamacja powinna zawiera膰 co najmniej:
a) imi臋 i nazwisko, adres, kod pocztowy,
b) nazw臋 zakupionego Produktu,
c) opis reklamacji,
d) dat臋 ujawnienia si臋 wady Produktu,
f) potwierdzenie dokonania zakupu u Sprzedawcy (do wyboru w zale偶no艣ci od okoliczno艣ci mo偶na przedstawi膰 jeden z wymienionych: dow贸d zakupu, numer zam贸wienia, potwierdzenie p艂atno艣ci, e-mail z potwierdzeniem przyj臋cia zam贸wienia przez Sprzedawc臋, etc.)
6. Sprzedawca rozpatrzy reklamacj臋 niezw艂ocznie, najp贸藕niej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, wysy艂aj膮c odpowied藕 na wskazany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta adres (w tym adres e-mail).
7. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi koszt odes艂ania reklamowanego Towaru, niezw艂ocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji z tytu艂u r臋kojmi.


搂6 Gwarancja.

1. Niekt贸re Towary mog膮 by膰 obj臋te gwarancj膮 udzielon膮 przez Gwaranta (producenta lub dystrybutora Towaru).
2. Je艣li dany Towar jest obj臋ty gwarancj膮 to do niego do艂膮czony jest przez producenta lub dystrybutora dokument gwarancyjny.
3. Okres gwarancji oraz zakres odpowiedzialno艣ci Gwaranta jest okre艣lony w o艣wiadczeniu gwarancyjnym oraz opisie Towaru lub Produktu.
4. Uprawnienia przyznane z tytu艂u gwarancji s膮 niezale偶ne od uprawnie艅 wskazanych w r臋kojmi.

error: Content is protected !!