Polityka prywatno艣ci

POLITYKA PRYWATNO艢CI DANYCH OSOBOWYCH
www.panizpuszczy.pl
Obowi膮zuje od: obowi膮zuje od 19 marca 2021 r.

搂1 To偶samo艣膰 administratora danych

1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z Serwisu i Sklepu online prowadzonego pod nazw膮 panizpuszczy.pl jest Justyna Spasiuk-Palacz, zamieszka艂a: ul. 23 stycznia 17b/14 86-050 Solec Kujawski, pos艂uguj膮ca si臋 adresem e-mail panizpuszczy.sklep@gmal.com.
2. Dane przetwarzane s膮 zgodnie z aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa; tj. Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustaw膮 z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a tak偶e ustaw膮 z 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮.

搂2 Stosowane definicje

1. W niniejszej polityce stosuje si臋 nast臋puj膮ce definicje:
a) Serwis/Sklep – serwis internetowy dost臋pny pod adresem www.panizpuszczy.pl, za po艣rednictwem kt贸rego U偶ytkownik mo偶e: przegl膮da膰 jego zawarto艣膰 (sklep on-line), kontaktowa膰 si臋 z administratorem danych (formularz kontaktowy), sk艂ada膰 zam贸wienia na produkty i towary (sklep on-line), zam贸wi膰 informacje handlowe i marketingowe (newsletter).
b) Administrator danych osobowych – podmiot, kt贸ry decyduje o celu i 艣rodkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie si臋 przez to: panizpuszczy, Justyna Spasiuk-Palacz, zamieszka艂a: ul. 23 stycznia17b/14 86-050 Solec Kujawski.
c) U偶ytkownik – osoba fizyczna, kt贸rej dane dotycz膮 i kt贸ra korzysta z us艂ug dost臋pnych w Serwisie/Sklepie.
d) Dane osobowe – wszelkie informacje, kt贸re bez nadmiernego czasu i kosztu mog膮 doprowadzi膰 do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

搂3 Cele przetwarzania danych

1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w nast臋puj膮cych celach:
a) wykonania umowy, kt贸rej stron膮 jest osoba, kt贸rej dane dotycz膮 lub do podj臋cia dzia艂a艅 na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮, tj. z艂o偶enia i realizacji zam贸wienia w sklepie online, realizacja przys艂uguj膮cych osobie praw zwi膮zanych z realizacj膮 zam贸wienia, w tym gwarancji i r臋kojmi, etc.
b) rejestracji i za艂o偶enia konta w Serwisie,
c) udokumentowania sprzeda偶y lub wykonania us艂ugi, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej,
d) udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy lub za po艣rednictwem danych teleadresowych dost臋pnych na stronie Serwisu,
e) marketingu w艂asnych produkt贸w i us艂ug administratora danych drog膮 tradycyjn膮,
f) wys艂ania informacji handlowych i marketingowych administratora danych na adres e-mail podany przez U偶ytkownika w trakcie zapisu na newsletter, za zgod膮 osoby, kt贸rej dane dotycz膮,
g) dochodzenia praw i roszcze艅 przez administratora danych lub osob臋, kt贸rej dane dotycz膮.
2. Podanie danych jest niezb臋dne dla realizacji zam贸wienia, wystawienia dokumentu sprzeda偶y, dochodzenia roszcze艅, a tak偶e udzielenia odpowiedzi na pytania.
3. Podanie pozosta艂ych danych jest dobrowolne.
4. Brak podania wymaganych danych uniemo偶liwia realizacj臋 us艂ug, w tym zam贸wienia i kontaktu.

搂4 Sposoby pozyskiwania danych

1. Dane osobowe U偶ytkownika gromadzone s膮 bezpo艣rednio od os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, tj. poprzez:
a) wype艂nienie formularza z danymi kontaktowymi podczas sk艂adania zapytania przez formularz na stronie,
b) wype艂nienie formularza zapisu na newsletter,
c) wype艂nienie formularza zam贸wienia w sklepie-online,
d) rejestracja konta w Serwisie,
e) podanie danych do przygotowania i zawarcia umowy,
f) bezpo艣redni kontakt z administratorem danych za pomoc膮 danych teleadresowych dost臋pnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia dzia艂alno艣ci.

搂5 Zakres przetwarzanych danych

1. Zakres przetwarzanych danych osobowych zosta艂 ograniczony do minimum niezb臋dnego do 艣wiadczenia us艂ug w zakresie:
a) z艂o偶enia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pomoc膮 danych teleadresowych dost臋pnych na stronie: imi臋 i nazwisko, adres e-mail, podane dobrowolnie przez osob臋, kt贸rej dane dotycz膮,
b) dokonania zapisu na newsletter: imi臋, adres e-mail,
c) z艂o偶enia zam贸wienia w sklepie online: imi臋 i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres punktu odbioru,
d) rejestracji konta w Serwisie lub sklepie online: imi臋 i nazwisko, adres e-mail, has艂o, login,
e) wystawienia rachunku lub faktury: imi臋 i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, NIP.

搂6 Okres przetwarzania danych

1. Dane osobowe s膮 przetwarzane przez okres niezb臋dny do realizacji celu, dla kt贸rego zosta艂y zebrane, tj.:
a) przez okres trwania zawartej umowy,
b) przez okres niezb臋dny do udokumentowania wykonanej umowy lub us艂ugi, w tym wystawienia rachunku lub faktury – dane przechowywane s膮 przez 5 lat, licz膮c od ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym up艂yn膮艂 termin p艂atno艣ci podatku,
c) przez okres niezb臋dny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy lub drog膮 telefoniczn膮,
d) do czasu odwo艂ania zgody, je艣li przetwarzanie danych opiera si臋 na zgodzie osoby, kt贸rej dane dotycz膮.

搂7 Odbiorcy danych

1. Dane osobowe U偶ytkownika mog膮 zosta膰 powierzone innym podmiotom w celu wykonania us艂ug na zlecenie administratora danych, w szczeg贸lno艣ci podmiotom w zakresie:
a) hostingu strony www,
b) serwisu i utrzymania system贸w informatycznych, w kt贸rych dane s膮 przetwarzane, w tym w celu automatyzacji newslettera, wystawiania faktur, obs艂ugi zam贸wie艅, etc.
c) prowadzenia obs艂ugi ksi臋gowej,
d) prowadzenia obs艂ugi biurowej,
e) brokera us艂ug kurierskich,
f) obs艂ugi zam贸wie艅.
2. Dane osobowe U偶ytkownika mog膮 zosta膰 tak偶e udost臋pnione podmiotom wspieraj膮cym administratora danych, w tym podmiotom realizuj膮cym us艂ugi kurierskie.
3. Dane osobowe U偶ytkownika nie s膮 przekazywane do pa艅stw trzecich, ani organizacji mi臋dzynarodowych.

搂8 Prawa os贸b, kt贸rych dane dotycz膮

1. Osobie, kt贸rej dane dotycz膮 przys艂uguje:
a) prawo dost臋pu do tre艣ci danych i ich sprostowania,
b) prawo do usuni臋cia danych, o ile nie obowi膮zuj膮 inne przepisy prawa, kt贸re zobowi膮zuj膮 administratora danych do archiwizacji danych przez okre艣lony czas,
c) prawo do przenoszenia danych, o ile podstaw膮 przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, kt贸rej dane dotycz膮, a przetwarzanie danych odbywa si臋 w spos贸b automatyczny,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpo艣redniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a tak偶e ograniczenia przetwarzania,
e) prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, je艣li administrator danych podejmowa艂by decyzje opieraj膮ce si臋 wy艂膮cznie na automatycznym profilowaniu i nios膮ce ze sob膮 skutki prawne dla osoby, kt贸rej dane dotycz膮 lub podobnie na ni膮 wp艂ywa艂y,
f) prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a tak偶e uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, tre艣ci tych danych, 藕r贸dle danych, a tak偶e sposobie udost臋pniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorc贸w danych,
g) prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie, je艣li podstaw膮 przetwarzania danych by艂a zgoda osoby, kt贸rej dane dotycz膮. Odwo艂anie zgody nie wp艂ywa na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofni臋ciem,
h) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych (PUODO), je艣li osoba uzna, 偶e przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami w tym zakresie.
2. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dost臋pu do tre艣ci danych, ich poprawiania, a tak偶e innych praw, nale偶y skontaktowa膰 si臋 z administratorem danych.

搂9 Postanowienia ko艅cowe

1. Administrator danych zastrzega mo偶liwo艣膰 zmiany niniejszej polityki prywatno艣ci, szczeg贸lnie w sytuacji, gdy b臋d膮 tego wymaga艂y zastosowane rozwi膮zania techniczne, zmiany przepis贸w prawa w zakresie prywatno艣ci os贸b, kt贸rych dane dotycz膮 lub inne, istotne zmiany wp艂ywaj膮ce na tre艣膰 informacji przekazywanej U偶ytkownikom.
2. W przypadku zmiany obowi膮zuj膮cej polityki prywatno艣ci, wprowadzone zostan膮 odpowiednie modyfikacje do powy偶szego zapisu, kt贸re b臋d膮 obowi膮zywa艂y od dnia ich opublikowania na stronie Serwisu/Sklepu.

error: Content is protected !!